Контакт

Uliana Shchelgacheva

Uliana Shchelgacheva

Head of Investment Promotion

uliana.shchelgacheva@eda.admin.ch
+7 495 225 88 41
+41 58 484 58 18
Swiss Business Hub Russia
c/o Embassy of Switzerland
Per. Оgorodnaya Sloboda 2/5, Entrance 1, Side Gusyatnikov Per.
101000 Moskow
Russia
Подробнее
Поделиться